Beviljade lokala iPad-projekt HT12

Standard

Styrgruppen har beviljat följande lokala iPad-projekt under höstterminen 2012 utöver de redan startade 1-till-1-piloterna och projektet inom Att Skriva sig till Läsning.

 

Projekt: Utveckla musikundervisningen med digitala verktyg

Inriktning: musik år4-9
Ansvarig: Simon Björkström

Beskrivning:
Huvudsyftet är att utforska hur man kan använda iPad som ett universalverktyg inom musikundervisningen i grundskolan (åk 4-9) och därigenom få elever medvetna om på vilka olika sätt man kan lära och skapa genom ökad digital delaktighet. Den senaste tidens utveckling inom musik och teknik gör det idag möjligt att med hjälp av en iPad och olika appar låta elever utveckla en lång rad av de förmågor som den nya kursplanen för grundskolan (Lgr11) beskriver. Det gäller allt från att lära sig noter till att skapa och spela in musik.

 

Projekt: Stockholm storstad och Stockholmskällan

Inriktning: år3
Ansvarig: Torbjörn Nord, Patricia Sjöberg, Monica Bredberg

Beskrivning:
Årskurs 3 kommer under hela höstterminen arbeta med Stockholm utifrån olika perspektiv. Projektet ska låta eleverna producera eget material om Stockholm genom att filma, fotografera och skriva om staden. Barnen kommer att dokumentera utflykter på plats, intervjua människor som bor och arbetar i Stockholm, göra böcker och sammanställa egna filmer. Vi kommer även att använd resursen Stockholmskällan för att söka information och skapa vår egen kompletterande webbresurs om Stockholm.

 

Projekt: Kommunikativ svenska, engelska, matte

Inriktning: år2, svenska, engelska, matte
Ansvarig: Camilla Löw

Beskrivning:
Dagboksskrivande där eleverna får skriva om sin dag en gång per dag. Eleverna får öva på att skriva till olika mottagare; inbjudan, dikt etc. Eleverna har redan brevkompisar i klass 2b på Tegelbo och använder sig utav sina gmail-konton för att brevväxla. Eleverna kommer kontinuerligt att öva upp sin engelska förståelse via appen English for kids. Eleverna kommer även få skriva/spela in kortare enkla texter/fraseringar på engelska och delge andra. Eleverna får arbeta två och två för att skapa matematiska problem på iPaden. Sedan får klasskamraterna hjälpas åt att lösa uppgifterna då de projiceras upp på tavlan.

 

Projekt: Digitalt, kommunikativt och transparent skolarbete

Inriktning: år4, svenska, SO, engelska
Ansvarig: Martin Braekken Fernström, Lotta Bohlin, Jimmy Jansson

Beskrivning:
Vi tänker producera material till Bibblis.se. Det avser skönlitterärt material så väl
som faktaböcker i SV, SO och ENG. Vi vill utveckla arbetet med ljudböcker för att ytterligare kunna tillgodose förmågor i SV muntligt. Vi planerar att skriva ytterligare ett romanprojekt med hela årskursen samt fortsätta arbetet med att processa och medbedöma. Eleverna kommer att källkritiskt granska och med feedback förstärka varandras faktatexter och böcker på Bibblis.se. Målet är att varje elev ska ha publicerat minst två titlar ur olika genrer samt givit insatt kritik till minst två titlar som andra elever skrivit.

 

Projekt: Digital portfolio och elevledda utvecklingssamtal

Inriktning: år6
Ansvarig: Victoria Vinsander, Cecilia Bergwall

Beskrivning:
Vi planerar att arbeta med digital portfolio (Evernote) för att gå ytterligare ett steg i våra elevledda utvecklingssamtal. Förutom att öva elevernas eget ansvar och deras fördjupade insikt i sin kunskapsutveckling (IUP) kommer detta att medföra att elevernas metakognitiva reflekterande fördjupas. Vi är övertygande om att resultaten kommer att höjas med detta arbetssätt med bakgrund i förra årets erfarenheter av reflekterande arbetssätt. Syftet är att eleverna ska kunna dokumentera, skapa och reflektera över sitt arbete i text, ljud och bild. Det blir lättare att tillgodose alla elevers olika inlärningsstilar då de kan välja att spela in filmer, tala in eller skriva ned sitt resultat eller sitt arbete.

 

Projekt: Kulor i hjärtat – estetiskt berättande

Inriktning: år8
Ansvarig: Maria Åfeldt

Beskrivning:
Vi kommer att arbeta med ett bok/filmprojekt utifrån boken ”Kulor i hjärtat”. Boken består av flera korta berättelser som alla rör sig kring huvudkaraktären.
Eleverna kommer att skriva korttexter som publiceras på Bibblis.se och utifrån texterna skapa film. I kursplanens centrala innehåll beskrivs vikten av att jobba med Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter. Den grundläggande tanken är att eleverna med hjälp av iPads ska ges möjlighet att jobba med estetiskt berättande med målet att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Projekt: Digitalt berättande i tyska

Inriktning: tyska
Ansvarig: Mathias John

Beskrivning:
Tanken med projektet är att eleverna som har tyska ska producera en egen berättelse, som kan vara fiktiv, verklighetsbaserad eller rent av dokumenterande. Ur kursplanens centrala innehåll berörs framförallt produktionsdelen och interaktionsdelen och kunskapskraven berör muntlig och skriftlig språkfärdighet. Syftet är att uppgiften ska fungera metakognitivt, så att eleverna blir medvetna om sina egna tankebanor kring hur de vill berätta något på ett främmande språk, samt överkomma språkliga hinder via de verktyg som en iPad kan erbjuda. Somliga väljer kanske att skriva och presentera projektet som en digital bok, medan någon annans kanske väljer att spela in en film eller presenterar något via en blogg, osv.

 

Projekt: Kortfilmsprojekt

Inriktning: mediaprofilen
Ansvarig: Fredrik Carlsson, Mathias John

Beskrivning:
Mediaprofilen planerar att genomföra ett kortfilmsprojekt begränsat till endast iPads som produktionsmedel för planering, filmning, redigering, presentation samt utvärdering. Den färdiga produkten ska vara mellan 30-60 sekunder lång. Eleverna bestämmer parvis – med vår handledning – filmens innehåll och utformning. Projektet syftar till att vidga elevernas prestationsteknik och ge dem möjligheten att kunna använda dessa färdigheter även i andra ämnen. Eleverna får ansvar för att i flera steg planera, genomföra, samarbeta och presentera sina uppgifter.

 

Till er som undrar om apparna

Standard

Det kommer in en hel del förfrågningar kring vilka appar vi använder. Vår tanke är att vi jobbar med appar som, i första hand, gör barnen till producenter. Vi vill att de ska skapa och vara kreativa samt att de får en lustfylld inställning till sitt skrivande och läsande.

Just inom ASL-projektet så använder vi framförallt dessa tre iPad-appar för att skriva:

1. Skolstil – Talsyntes och ljudning av bokstäver. Länk till App Store – kostar 22 kr

2. Book Creator for iPad – Sätt ihop ljud, video, text, bild och skapa egna e-böcker. Länk till App Store – kostar 38 kr

3. Pages – Ordbehandling för iPad. – Länk till App Store –  75 kr

Då många av er också sitter på Androidplattor och telefoner önskar jag att vi hjälps åt att hitta alternativ till dessa. Skriv gärna era bästa tips som en kommentar till denna post.

MVH Micke

 

Beviljade lokala iPad-projekt på Årstaskolan

Standard

Utvecklingsprojekt beviljade på styrgruppsmöten 14/3 och 21/3. Samtliga projekt löper under återstoden av vårterminen. Ytterligare projekt väntar på behandling.  

 

Projekt: Utveckla det publika och kommunikativa skolarbetet
År: 3
Ansvarig: Martin Fernström

Beskrivning
Att ge eleverna, i grupp och individuellt, möjlighet att utveckla sitt publika och kommunikativa skolarbete. Låta eleverna utveckla sin läsning genom att skriva sig till läsning. Att genom digital dokumentation göra allt sitt skolarbete synligare och transparantare med hjälp av olika media som bild, ljud, musik och film. Att utforska delbarhet i undervisningen.

 

Projekt: Att skriva sig till läsning – Monstret
År: 3
Ansvarig: Josef Sahlin

Beskrivning
Arbetet ska syfta till att skriva sig till läsning. Huvudarbetet handlar om ett nytt romanprojekt Monstret som vi har börjat på. Hur kan detta projekt förbättras med plattor? Romanerna görs om till iBooks och publiceras på nätet tillsammans med bilder. Sagorna kommer även att läsas in via iPadens ljudinspelare.

 

Projekt: Utveckla skrivandet
År: 2
Ansvarig: Monica Bredberg

Beskrivning
Under höstterminen har klassen tränat på att skriva berättelser (se Lpp:n). På vårterminen har eleverna vidareutvecklat sin skrivning. På iPads kommer eleverna att fortsätta arbetet med att utveckla skrivandet med hjälp av Josef Sahlins Dörren. Med hjälp av iPads kan skrivandet stimuleras. Eleverna kan gå tillbaka i sin text för att ändra och lägga till allteftersom författandet fortgår.  

 

Projekt: Ta in världen i klassrummet + elevdokumentation
År: 4
Ansvarig: Lotta Bohlin

Beskrivning
I det första skedet förstärker iPaden vår undervisning genom multiplikationsspel, NE.se för Sverigeprojektet, Glosmaskinen, aktuell litteratur, tidningar, filmer m.m. Med hjälp av iPads ökar elevernas möjlighet att synliggöra, samtala om, samarbeta runt, skapa innehåll, dokumentera och utvärdera målen i läroplanen. Eleverna dokumenterar själva sitt arbete utifrån veckans mål. Vad ska jag kunna? Vad ska jag arbeta med? Vad har jag gjort? Arbetet används sedan som underlag vid samtal om lärande.

 

Projekt: Ämnesövergripande miljötema – informationskällor och redovisningsformer
År: 5
Ansvarig: John Oskarsson

Beskrivning
Miljötemat är ett ämnesövergripande arbetsområde som innefattar ämnena svenska, naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen. Kollaborativt lärande är en central aspekt under temaarbetet, liksom samarbete och att bejaka elevernas nyfikenhet att söka svar på egna frågor och fördjupa sina kunskaper.

Eleverna ges möjlighet att tillsammans träna sina färdigheter i att söka information ur ett antal utvalda källor, vilket är en central del i flertalet av grundskolans ämnen. Forskningsmodellen CORI (Concept-Oriented Reading Instruction) bygger på elevernas egna intressen och olika begrepp inom framförallt de naturvetenskapliga ämnena, men har även god effekt inom de samhällsorienterande ämnena (Westlund 2009).

 

Projekt: Digitalt berättande och sagoskrivning
År: 1
Ansvarig: Camilla Löw 

Beskrivning
Eleverna arbetar två och två med sagoskrivande – början, handling, slut. När texten är klar skapar eleverna en bok på iPaden. Texten läses in, bildsätts och kompletteras med musik. Arbete med elevernas texter sker även gemensamt via Smartboard. Färdiga ”böcker” publiceras på klassens blogg och andra klasser bjuds in på sagostund. Inspirerat av digitalt berättande på Vallaskolan förskoleklass – http://vallaskolanfklass.wordpress.com.