iPad-Projektet VT12 – rapport

Standard

Här är rapporten för vårterminens arbete med iPads på Årstaskolan.

 

iPad-Projektet VT12 – Årstaskolan

 

Inledning

Vårens arbete med iPads har varit både spännande och kreativt med många ’ögonöppnare’ och positiva överraskningar. Arbetet har utgått från pedagogernas professionella förmågor och kunskap, samt deras egna tankar och idéer kring möjliga tillämpningar. Det har inte ställts några krav på uppvisande av resultat eller generaliserbarhet men den försöksverksamhet som pågått har ändå genererat många lärdomar och bra exempel på pedagogiskt arbete. Det är utifrån de förutsättningarna naturligtvis för tidigt att dra några större slutsatser kring långsiktiga effekter på undervisningen men i princip samtliga lärare rapporterar om större lust och motivation i elevernas skolarbete. Om detta är ett ihållande fenomen som även kan leda till resultatutveckling återstår som sagt att se, och speciellt intressant blir det när och om ’experimenten’ leder fram till tydligt formulerade arbetssätt.

 

Med den senaste läroplanen har skolorna även ett uppdrag att involvera digitala medier i undervisning och i jämförelse med skolans erfarenheter av laptops och har iPads sammanvägt varit ett överlägset alternativ[1]. Det är på samma gång viktigt att vi värderar utrustningens bidrag och möjliga effekter mot kostnaden för densamma och inte blir förförda av den initiala glädjen av att skolan för en gångs skull får använda samtida aktuell teknik. Vi tror att IT har en nödvändig och självklar plats i dagens skola men att det är upp till oss att hitta vägar för att uppfylla dess inneboende potential. Mycket arbete är självfallet kvar att göra och vi har enbart börjat vandringen mot en skola där IT är en integrerad del av verksamheten. Vi ser fram emot en mycket utmanande och utvecklande tid.

 


[1] I början av 2011 gjorde Årstaskolan en sammanställning (se bilaga) av önskade krav för en elevdator. Dessa krav sammanfaller i stort med vad iPads har bidragit med till verksamheten.

Lösryckta erfarenheter från iPad-projektet

Standard

Från den kommande sammanställningen av vårens iPad-projekt på Årstaskolan:

–          Fungerar bra för samarbetsövningar 1-till-2

–          Suddar ut gränser mellan skola och fritid

–          Ta in världen i klassrummet

–          Publikt, offentligt, på riktigt

–          Digital portfolio – planera, följa upp, kommentera och utvärdera när som helst

–          Nyfikenhet, stolthet, engagemang

–          Ökad lust, lustfyllda inlärningen ett faktum

–          Intresse för att skriva

–          Nya användningsområden dyker upp successivt

–          Behov av skrivare

–          Säkerhet och laddning

–          Ökat utbyte mellan lärare både inom och utanför skolan

–          Stimulerar elevers läsande, effekten slår däremot lite olika

–          Viktigt att tekniken inte är i fokus

–          Kreativa appar ger mest

–          Behövs synk för lagring av material

–          Kräver att man studerar läroplanen närmare (vilket är bra)

–          Delaktighet, demokrati, samarbete

–          Kompenserande funktion

–          Utveckla sociala förmågor, entreprenörskap, självförtroende, medmänsklighet

–          Kommunikation (översättning) för nyanlända

–          Möjlighet att kommunicera med bilder

–          Ökad kommunikation mellan lärare och elever, och elever och andra elever

–          Möjlighet att ljuda och repetera för att träna språk

–          Individualisera genom att eleverna kan arbeta på sin nivå, bra för heterogena grupper

–          Bra för barn med koncentrationssvårigheter

–          Ökar intresset för att skriva

–          Upptäcka tillsammans med eleverna

–          Får med alla elever

–          Minskar motoriska hinder

–          Motivationshöjande, både för starka och svaga elever

–          Kreativt och lösningsfokuserat tänkande istället för probleminriktat

–          Nya redovisningsformer

–          Snabbare respons utvecklar kunskapssökandet

–          Pedagogerna tvingas bli mer tydliga i direktiv och förväntningar med delade iPads (ej 1-till-1)

–          Personal har fått ’nytändning’ och börjat se nya möjligheter i verksamheten

–          Äldre och erfarna pedagoger ser snabbt möjligheterna med verktygen

Play Rapport – längre inslag

Standard

Ett litet längre och annorlunda klippt inslag från ABC-besöket hos Josef Sahlin och hans treor hos oss på skolan.

En sak som alltid dyker upp, är rädslan för införandet av teknik i skolan och att om man inför tekniken så kommer helt plötsligt barnen inte läsa böcker, skriva och en massa annat.
Teknik är bara teknik. I händerna på en skicklig pedagog kan tekniken stimulera, utveckla och underlätta lärandet för eleverna. Men det handlar alltid till sist och syvende om pedagogen och pedagogiken.

Vi ska förbereda och lära eleverna att leva i vårat samhälle så som det ser ut nu och kommer se ut i framtiden. Själv skulle jag inte vilja gå till ett sjukhus som inte uppdaterat sin teknik och sina läkare på de senaste rönen sedan 70-talet och lika borde väl gälla skolan?