Beviljade lokala iPad-projekt på Årstaskolan

Standard

Utvecklingsprojekt beviljade på styrgruppsmöten 14/3 och 21/3. Samtliga projekt löper under återstoden av vårterminen. Ytterligare projekt väntar på behandling.  

 

Projekt: Utveckla det publika och kommunikativa skolarbetet
År: 3
Ansvarig: Martin Fernström

Beskrivning
Att ge eleverna, i grupp och individuellt, möjlighet att utveckla sitt publika och kommunikativa skolarbete. Låta eleverna utveckla sin läsning genom att skriva sig till läsning. Att genom digital dokumentation göra allt sitt skolarbete synligare och transparantare med hjälp av olika media som bild, ljud, musik och film. Att utforska delbarhet i undervisningen.

 

Projekt: Att skriva sig till läsning – Monstret
År: 3
Ansvarig: Josef Sahlin

Beskrivning
Arbetet ska syfta till att skriva sig till läsning. Huvudarbetet handlar om ett nytt romanprojekt Monstret som vi har börjat på. Hur kan detta projekt förbättras med plattor? Romanerna görs om till iBooks och publiceras på nätet tillsammans med bilder. Sagorna kommer även att läsas in via iPadens ljudinspelare.

 

Projekt: Utveckla skrivandet
År: 2
Ansvarig: Monica Bredberg

Beskrivning
Under höstterminen har klassen tränat på att skriva berättelser (se Lpp:n). På vårterminen har eleverna vidareutvecklat sin skrivning. På iPads kommer eleverna att fortsätta arbetet med att utveckla skrivandet med hjälp av Josef Sahlins Dörren. Med hjälp av iPads kan skrivandet stimuleras. Eleverna kan gå tillbaka i sin text för att ändra och lägga till allteftersom författandet fortgår.  

 

Projekt: Ta in världen i klassrummet + elevdokumentation
År: 4
Ansvarig: Lotta Bohlin

Beskrivning
I det första skedet förstärker iPaden vår undervisning genom multiplikationsspel, NE.se för Sverigeprojektet, Glosmaskinen, aktuell litteratur, tidningar, filmer m.m. Med hjälp av iPads ökar elevernas möjlighet att synliggöra, samtala om, samarbeta runt, skapa innehåll, dokumentera och utvärdera målen i läroplanen. Eleverna dokumenterar själva sitt arbete utifrån veckans mål. Vad ska jag kunna? Vad ska jag arbeta med? Vad har jag gjort? Arbetet används sedan som underlag vid samtal om lärande.

 

Projekt: Ämnesövergripande miljötema – informationskällor och redovisningsformer
År: 5
Ansvarig: John Oskarsson

Beskrivning
Miljötemat är ett ämnesövergripande arbetsområde som innefattar ämnena svenska, naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen. Kollaborativt lärande är en central aspekt under temaarbetet, liksom samarbete och att bejaka elevernas nyfikenhet att söka svar på egna frågor och fördjupa sina kunskaper.

Eleverna ges möjlighet att tillsammans träna sina färdigheter i att söka information ur ett antal utvalda källor, vilket är en central del i flertalet av grundskolans ämnen. Forskningsmodellen CORI (Concept-Oriented Reading Instruction) bygger på elevernas egna intressen och olika begrepp inom framförallt de naturvetenskapliga ämnena, men har även god effekt inom de samhällsorienterande ämnena (Westlund 2009).

 

Projekt: Digitalt berättande och sagoskrivning
År: 1
Ansvarig: Camilla Löw 

Beskrivning
Eleverna arbetar två och två med sagoskrivande – början, handling, slut. När texten är klar skapar eleverna en bok på iPaden. Texten läses in, bildsätts och kompletteras med musik. Arbete med elevernas texter sker även gemensamt via Smartboard. Färdiga ”böcker” publiceras på klassens blogg och andra klasser bjuds in på sagostund. Inspirerat av digitalt berättande på Vallaskolan förskoleklass – http://vallaskolanfklass.wordpress.com.