Om Årstaskolans iPad-projekt

Sida

Vi tror på att människan kan förändra världen. Det finns många historiska och samtida inspirationskällor som har övertygat oss om att det är möjligt. Vi har höga förväntningar. Människor kan tillsammans skapa mirakel.

 
Bakgrund
Årstaskolan har i Stockholms stads satsning på surfplattor under 2012 fått möjligheten att arbeta i ett bredare projekt med iPads i undervisningen. iPad-projektet sammanfaller med Utbildningsförvaltningens projekt inom Att skriva sig till läsning, med inspiration från Arne Tragetons forskning, där Årstaskolan även ingår. 
 
 
iPad-projektet
Tillsammans med tolv andra kommunala grund- och gymnasieskolor har Årstaskolan givits möjligheten att med hjälp av iPads utveckla nya pedagogiska metoder. Syftet är att undersöka vägar för hur man med hjälp av iPads kan nå högre resultat i undervisningen. Årstaskolans arbete kommer att delas in tre större huvudprojekt och ett antal mindre mer begränsade projekt.
 
Huvudprojekten är:
– iPad-projektet, övergripande
– Att skriva sig till läsning (ASL) med iPad
– 1-till-1 med iPad (1 personlig iPad per elev)
 
 
Fyra domäner
Projektet handlar i första hand om utveckling av mellanmänsklig karaktär, en process som inte gynnas av alltför strikta ramar. Därför är tidshorisonten och målen mer flexibla än vid t.ex. ett produktionsprojekt. Å andra sidan finns det ett större behov av att förena olika aspekter och perspektivstyrda mål för att projektet som helhet ska kunna leva upp till det uttalade syftet. Projektet kommer därför att genomföras utifrån en domänmodell där respektive domän både behandlas separat men främst i samverkan med övriga domäner. Varje domän har sina specifika problemställningar, mål och möjligheter men överlappar samtidigt samtliga övriga domäner.
 
Följande domäner har etablerats: 
– Elever
– Lärare
– Teknik 
– Skolledning
 
 
Organisation
En styrgrupp motsvarande skolledningen ansvarar för att ta ut riktningen för projektet, fördelar resurser och tar viktigare beslut. Den operativa projektgruppen arbetar nära projektet med genomförande och kontinuerlig uppföljning. Utöver detta knyts pedagoger till de olika delprojekten i och med det dagliga pedagogiska arbetet.
 
Projektgruppen består av:
Martin Claesson – projektledare, skolledardomänen
Micke Kring – teknikdomänen
Jonas Johansson, Josef Sahlin, Camilla Löw – elevdomänen och lärardomänen
 
 
Rörligt mål
Att utveckla pedagogisk verksamhet med IT är idag lite som att skjuta på ett rörligt mål. Utvecklingen sker snabbare än forskningen hinner belägga effekter och målen förflyttar sig därför ständigt. Det är bra. Vi ska beakta och ta med oss erfarenheter från forskning men vi ska samtidigt vara medvetna om att forskning berättar om det som varit och att vi alltid har möjlighet att påverka framtiden. Vi ska våga lita på vårt eget omdöme som professionellt verksamma inom skolan, tro på vad vi gör, och att det kan leda till positiv förändring.
 
 
——————————
 
 
Om Årstaskolan
Årstaskolan är en F-9-skola belägen i Årsta i Stockholm med ca. 650 elever. Skolan byggdes 1946 i samband med att det moderna industrianpassade Årsta uppfördes. Trots sin närhet till centrala Stockholm upplevs Årsta som ett eget litet samhälle, något som bidragit till skolans intima relation med närområdet. 
 
Under de senaste åren har Årstaskolan arbetat mycket med att utveckla kvalitet och framtidsanpassa verksamheten. Samtidigt har Årsta som område genomgått en generationsväxling och idag domineras bilden av familjer med barn i yngre skolåldern. År 2021 går den senaste höstterminens förskoleklasser ut årskurs 9, Årstaskolans uppdrag och utmaning är att vara med dem hela vägen.
 
Skolledningen på Årstaskolan:
Rektor Anita Ulrich
Bitr. rektor Ingrid Bäckström
Bitr. rektor Åke Holmlin
Intendent Martin Claesson
 
 
Korta fakta om Årstaskolans iPad-projekt
Initiativtagare: Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
Omfattning: 360 iPads till elever och personal (totalt 2 300 i hela satsningen fördelade på 13 skolor med projekt av olika inriktning)
Inriktning: Att skriva sig till läsning (ASL, Trageton) och 1-till-1 i yngre år
Period: Initialt VT12-VT13
Syfte: Förändra arbetssätt, utveckla pedagogik, utvärdera verktyg
 

Lämna ett svar