ASL-träff 14

Standard

Välkomna till vår fjortonde träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 10 ”Läs- och skrivinlärning” s. 153-160

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Jämför och diskutera de olika metoderna Alphabetic, Phonic method, Phonetic method, Word method, Sentence method och Imitative method. Vilka kombinationer av metoder använder du i din läsundervisning?

Några utdrag ur Barbro Westlunds forskning:

”Idag vet man att läsförståelse inte uppstår automatiskt bara för att man kan läsa flytande, även om förutsättningen för läsförståelse har starka samband med god ordavkodning och flyt i läsningen.”

”I all nybörjarundervisning måste fonologisk läsning ingå för att säkerställa en korrekt ordavkodning.”

Diskutera Gough och Tunmers läsformel L (läsning)=A (avkodning)* F (förståelse, språkförståelse). Håller ni med den?

Vilken teori Top down eller Bottom up tycker du att är bättre?

Jämför synsätten Whole language och Phonics med varandra.

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.

ASL-träff 13

Standard

Välkomna till vår trettonde träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 9 ”Skriv- och läslärning” s. 133-152

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Vilken plats tycker du att ABC-böckerna skall ha i skriv- och läsundervisningen? (s. 136-137)

Emergent litercy. Diskutera begreppet. (s.137-138)

Jämför Höigård m.fl. bild av talspråksberget-skriftspråksberget och Tragetons bild av detsamma. Vad tycker du? Hur undervisar du? (s. 142-146)

Vad tycker du om WTR-metoden? Berätta för varandra.

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.

ASL-träff 12

Standard

Välkomna till vår tolfte träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 2 ”IKT i skolans praxis – dåligt eller bra?” s. 27-44

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Healy har ställt upp regler för bra datoranvändning. Diskutera dessa. s 37-38.

Diskutera begreppen producent och konsument (bl.a. s 28-31 och 39-41).

Fundera tillsammans kring exemplet med Krakel Spektakel s. 35 och språkundervisning.

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.

ASL-träff 11

Standard

Välkomna till vår elfte träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 6 och 7 ”Utveckling under tredj skolåret (skolår 2 i Sverige)” och ”Handskrivning” s. 105-125.

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Berätta om era upplevelser av parskrivning med digitalt verktyg. s 111

I kursplanen för svenska står det ”Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator”. Berätta för varandra i gruppen hur ni arbetar med handstil/ipad (dator) förr och nu. s 116-125

Diskutera olika genrer som Trageton föreslår för åk 2. Tidningar på en mer avancerad nivå, böcker, referat, faktaböcker. Hur kan vi jobba med dessa genrer i klassrummet? s 105-115

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.