Besök från Japan

Standard

Besök från Japan

Årstaskolan fick i förra veckan besök av forskare från tre olika universitet i Japan som ville titta på hur vi arbetar med digitala verktyg i lärandet. Den lilla delegationen hann med att besöka några olika klasser, prata med flera lärare, vår IT-pedagog och rektor. Man kunde även närvara vid våra mikroseminarier kring höstens iPad-projekt som presenterades samma eftermiddag.

I våra samtal under dagen framkom att man i Japan, trots många avancerade teknologiska tillämpningar i samhället, har en väldigt konservativ syn på tekniken i klassrummet. Man blev därför väldigt imponerad av det avslappnade förhållningssätt både elever och lärare har till iPads, och hur tekniken är en integrerad del av skolvardagen på Årstaskolan. En av utmaningarna man nu står inför i Japan är hur man ska förändra inställningen till tekniken hos lärarna och förmå dem att våga ta sig an de nya möjligheter som digitala verktyg innebär för skolan.

ASL-träff 14

Standard

Välkomna till vår fjortonde träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 10 ”Läs- och skrivinlärning” s. 153-160

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Jämför och diskutera de olika metoderna Alphabetic, Phonic method, Phonetic method, Word method, Sentence method och Imitative method. Vilka kombinationer av metoder använder du i din läsundervisning?

Några utdrag ur Barbro Westlunds forskning:

”Idag vet man att läsförståelse inte uppstår automatiskt bara för att man kan läsa flytande, även om förutsättningen för läsförståelse har starka samband med god ordavkodning och flyt i läsningen.”

”I all nybörjarundervisning måste fonologisk läsning ingå för att säkerställa en korrekt ordavkodning.”

Diskutera Gough och Tunmers läsformel L (läsning)=A (avkodning)* F (förståelse, språkförståelse). Håller ni med den?

Vilken teori Top down eller Bottom up tycker du att är bättre?

Jämför synsätten Whole language och Phonics med varandra.

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.