ASL-träff 7

Standard

Förskoleklasserna fortsätter att jobba med sina bokstavsböcker och olika dialoger.
Åk 1 jobbar med sina naturböcker, mailar med sina nya brevvänner över klassgränserna samt skickar talmönsteruppgifter i matematiken till varandra.
Åk 2 skriver på, och sammanställer sina böcker om Tistelfjärilarna som de fött upp. De kommer att publiceras på bibblis.se och här hittar ni första boken.
Åk 3 jobbar vidare med sitt stockholmstema och blogg som ni hittar här. De jobbar även mattesagor som de delar med sig av.

Dagordning:

  1. Vi läser ur Barbro Westlunds bok. Läs sidorna 29-30, 54, 173-182, 255, 269-294
  1. Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

  • Diskutera riktlinjerna enligt NRP (national reading panel) s 54. Vilka delar arbetar du med i din elevgrupp? Är några punkter viktigare än andra?
  • Finns det komponenter som ännu inte får så stort utrymme i din undervisning? Vad beror det på?
  • Vilka grafiska hjälpmodeller(utöver tankekartor) som du kan använda med dina elever känner du till (s 269-294)?
  • Slå upp modellen ”Den tänkande läsaren” på s. 255. Hur kan modellen användas med dina elever? På vilket sätt kan modellen påverka metakognitiv förmåga?
  • Diskutera läshastighetens påverkan på läsförståelsen (s 29-30 och s 173-182). Finns det någon fara med tester som avser mäta både läshastigheten och förstålsen? ”Hur hjälper vi eleverna att bli medvetna om att anpassa läshastigheten till de texter de läser?”

ASL-träff 6

Standard

ASL-arbetet fortskrider och i förskoleklasserna kommer de nästa vecka bl a att jobba med bokstavsböckerna och appen Sock Puppets. Eventuellt kommer eleverna att få ta bilder på sig själva som de kan rita på i appen Doodle Buddy för att lägga upp på sin blogg.

Treorna kommer under denna vecka att arbeta med att dokumentera vårt besök i Stadshuset i Pages med text och bild. Vi ska också börja förbereda våra besök i Väla skola på Skansen som vi ska till senare i oktober. Vi kommer att söka information på nätet bl.a. via Skansens hemsida, använda Stockholmskällan för att leta efter historiska bilder som skildrar Stockholm i början av 1900-talet.
Vi kommer även fortsätta med våra skrivprojekt med Den magiska dörren och Monstret. Vi funderar på att eleverna i t.ex Doodle Buddy gör matteuppgifter till varandra.

Agenda:

Vi läser ur Barbro Westlunds bok. Läs sidorna 32, 93-95, 97-101, 108-117, 134-139, 230-235 och 237-238.

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Hur kan du arbeta med ordkunskap och begreppsutveckling på ett funktionellt arbetssätt, dvs som en integrerad del i din undervisning (s 110-112 och s 237-238)?

På vilket sätt påverkas elevers ordförråd om du högläser skönlitteratur respektive faktaböcker (eller fiction) för dem (s 230-235)?

Vad inbegriper du i begreppen ”goda läsare” respektive ”svaga läsare”? Hur förhåller sig du till begreppen ”expertläsare” respektive ”novisläsare” (s 32 och s 93-95)?

Diskutera hur elevers sociokulturella bakgrund kan relateras till deras utveckling av ordförrådet (s 134-139). Fundera vidare på hur idiomatiska uttryck, metaforer och liknelser påverkar förståelsen för elever med olika bakgrund (s 97-101).

Reflektera över tystläsningens för- respektive nackdelar för olika elever. Kan tystläsning organiseras på olika sätt för olika elever (s 108-110)?