Beviljade lokala iPad-projekt HT12

Standard

Styrgruppen har beviljat följande lokala iPad-projekt under höstterminen 2012 utöver de redan startade 1-till-1-piloterna och projektet inom Att Skriva sig till Läsning.

 

Projekt: Utveckla musikundervisningen med digitala verktyg

Inriktning: musik år4-9
Ansvarig: Simon Björkström

Beskrivning:
Huvudsyftet är att utforska hur man kan använda iPad som ett universalverktyg inom musikundervisningen i grundskolan (åk 4-9) och därigenom få elever medvetna om på vilka olika sätt man kan lära och skapa genom ökad digital delaktighet. Den senaste tidens utveckling inom musik och teknik gör det idag möjligt att med hjälp av en iPad och olika appar låta elever utveckla en lång rad av de förmågor som den nya kursplanen för grundskolan (Lgr11) beskriver. Det gäller allt från att lära sig noter till att skapa och spela in musik.

 

Projekt: Stockholm storstad och Stockholmskällan

Inriktning: år3
Ansvarig: Torbjörn Nord, Patricia Sjöberg, Monica Bredberg

Beskrivning:
Årskurs 3 kommer under hela höstterminen arbeta med Stockholm utifrån olika perspektiv. Projektet ska låta eleverna producera eget material om Stockholm genom att filma, fotografera och skriva om staden. Barnen kommer att dokumentera utflykter på plats, intervjua människor som bor och arbetar i Stockholm, göra böcker och sammanställa egna filmer. Vi kommer även att använd resursen Stockholmskällan för att söka information och skapa vår egen kompletterande webbresurs om Stockholm.

 

Projekt: Kommunikativ svenska, engelska, matte

Inriktning: år2, svenska, engelska, matte
Ansvarig: Camilla Löw

Beskrivning:
Dagboksskrivande där eleverna får skriva om sin dag en gång per dag. Eleverna får öva på att skriva till olika mottagare; inbjudan, dikt etc. Eleverna har redan brevkompisar i klass 2b på Tegelbo och använder sig utav sina gmail-konton för att brevväxla. Eleverna kommer kontinuerligt att öva upp sin engelska förståelse via appen English for kids. Eleverna kommer även få skriva/spela in kortare enkla texter/fraseringar på engelska och delge andra. Eleverna får arbeta två och två för att skapa matematiska problem på iPaden. Sedan får klasskamraterna hjälpas åt att lösa uppgifterna då de projiceras upp på tavlan.

 

Projekt: Digitalt, kommunikativt och transparent skolarbete

Inriktning: år4, svenska, SO, engelska
Ansvarig: Martin Braekken Fernström, Lotta Bohlin, Jimmy Jansson

Beskrivning:
Vi tänker producera material till Bibblis.se. Det avser skönlitterärt material så väl
som faktaböcker i SV, SO och ENG. Vi vill utveckla arbetet med ljudböcker för att ytterligare kunna tillgodose förmågor i SV muntligt. Vi planerar att skriva ytterligare ett romanprojekt med hela årskursen samt fortsätta arbetet med att processa och medbedöma. Eleverna kommer att källkritiskt granska och med feedback förstärka varandras faktatexter och böcker på Bibblis.se. Målet är att varje elev ska ha publicerat minst två titlar ur olika genrer samt givit insatt kritik till minst två titlar som andra elever skrivit.

 

Projekt: Digital portfolio och elevledda utvecklingssamtal

Inriktning: år6
Ansvarig: Victoria Vinsander, Cecilia Bergwall

Beskrivning:
Vi planerar att arbeta med digital portfolio (Evernote) för att gå ytterligare ett steg i våra elevledda utvecklingssamtal. Förutom att öva elevernas eget ansvar och deras fördjupade insikt i sin kunskapsutveckling (IUP) kommer detta att medföra att elevernas metakognitiva reflekterande fördjupas. Vi är övertygande om att resultaten kommer att höjas med detta arbetssätt med bakgrund i förra årets erfarenheter av reflekterande arbetssätt. Syftet är att eleverna ska kunna dokumentera, skapa och reflektera över sitt arbete i text, ljud och bild. Det blir lättare att tillgodose alla elevers olika inlärningsstilar då de kan välja att spela in filmer, tala in eller skriva ned sitt resultat eller sitt arbete.

 

Projekt: Kulor i hjärtat – estetiskt berättande

Inriktning: år8
Ansvarig: Maria Åfeldt

Beskrivning:
Vi kommer att arbeta med ett bok/filmprojekt utifrån boken ”Kulor i hjärtat”. Boken består av flera korta berättelser som alla rör sig kring huvudkaraktären.
Eleverna kommer att skriva korttexter som publiceras på Bibblis.se och utifrån texterna skapa film. I kursplanens centrala innehåll beskrivs vikten av att jobba med Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter. Den grundläggande tanken är att eleverna med hjälp av iPads ska ges möjlighet att jobba med estetiskt berättande med målet att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Projekt: Digitalt berättande i tyska

Inriktning: tyska
Ansvarig: Mathias John

Beskrivning:
Tanken med projektet är att eleverna som har tyska ska producera en egen berättelse, som kan vara fiktiv, verklighetsbaserad eller rent av dokumenterande. Ur kursplanens centrala innehåll berörs framförallt produktionsdelen och interaktionsdelen och kunskapskraven berör muntlig och skriftlig språkfärdighet. Syftet är att uppgiften ska fungera metakognitivt, så att eleverna blir medvetna om sina egna tankebanor kring hur de vill berätta något på ett främmande språk, samt överkomma språkliga hinder via de verktyg som en iPad kan erbjuda. Somliga väljer kanske att skriva och presentera projektet som en digital bok, medan någon annans kanske väljer att spela in en film eller presenterar något via en blogg, osv.

 

Projekt: Kortfilmsprojekt

Inriktning: mediaprofilen
Ansvarig: Fredrik Carlsson, Mathias John

Beskrivning:
Mediaprofilen planerar att genomföra ett kortfilmsprojekt begränsat till endast iPads som produktionsmedel för planering, filmning, redigering, presentation samt utvärdering. Den färdiga produkten ska vara mellan 30-60 sekunder lång. Eleverna bestämmer parvis – med vår handledning – filmens innehåll och utformning. Projektet syftar till att vidga elevernas prestationsteknik och ge dem möjligheten att kunna använda dessa färdigheter även i andra ämnen. Eleverna får ansvar för att i flera steg planera, genomföra, samarbeta och presentera sina uppgifter.

 

Kommentar till Skolinspektionens PM om IT i undervisningen

Standard

What’s expected needs to become second nature, and that takes time. – Paul Tomkins

Skolinspektionens granskning av IT-satsningarna i skolorna bekräftade nog bilden av läget mer än den kom som någon revolutionerande nyhet för oss som följer den pågående diskussionen. Det har sannolikt i vissa läger funnits en övertro på hur lätt IT kan integreras i skolans verksamhet och bli en del av vardagen för samtliga lärare och elever. Personligen föredrar jag att se förändringen som en evolution med gradvisa anpassningar snarare än ett antal avgränsade satsningar, och evolution tar tid.

Det PM Skolinspektionen publicerat pekar bl.a. på spretigt användande av IT, avsaknad av strategi, bristande infrastruktur, otillräcklig kompetens och behov av mer uppföljning. Att användandet varierar kraftigt mellan skolor och i första hand mellan lärare är naturligtvis inte så konstigt utifrån att vi befinner oss i ett utvecklingsskede. Den låga IT-kompetensen hos lärare är kanske ett hinder idag men kommer successivt att försvinna tack vare bättre anpassade IT-miljöer (som förenklar användandet), ökade erfarenheter och fler etablerade arbetssätt.

Värre är avsaknaden av strategi på ledningsnivå vilket i första hand troligtvis bygger på otillräckliga kunskaper hos skolledning och förvaltningsledning om hur IT bäst implementeras och får effekt. Här befolkas ledningspositionerna av erfarna pedagoger som har vidareutbildats i hur man leder pedagogiskt arbete men som ofta, av naturliga skäl, saknar mer djupgående förståelse för IT. Vilket i sin tur leder till att lösningar och strategier haltar. Lägg därtill att det kanske fattas lokal praktisk IT-kompetens (lärarutbildningen är inte kvalificerande), som kan utveckla lärare och hjälpa dem att se möjligheter med utrustningen så faller det sig naturligt att effekterna låter vänta på sig.

Men evolution tar som sagt tid och man måste ha tålamod innan förändringar på allvar börjar märkas. Många gånger strider föregångare inom utveckling även mot den bekante Jante utöver diverse andra hinder. En stor ljuspunkt är ändå de många goda exempel som den svenska skolan just nu visar upp på hur man kan använda IT i undervisningen. Det finns en aktiv diskussion bland skolmänniskor i sociala medier och ett växande utbyte. Vi bör komma ihåg att arbetet fortfarande till stor del är i sin linda men att vi faktiskt redan börja kunna urskilja vilka arbetssätt med IT som är effektiva och vilka som är mest kosmetika. Kan vi komma till rätta med de glapp i kompetensstrukturen som existerar kanske det inte dröjer länge innan vi också kan se de större resultaten.

Läs Skolinspektionens PM här

ASL-träff 5

Standard

Den femte träffen är över och vi har nu jobbat med ASL i 4 veckor. Micke körde en genomgång av Garageband, förutom allt som stod i agendan för dagen.

Årskurs 3 börjar nu att jobba med sitt Stockholmstema och ska använda sig av bl a Stockholmskällan (www.stockholmskallan.se) och kommer även få besök därifrån.
Förutom detta, kommer de i svenskan att jobba med romanprojekten “Den magiska dörren” och “Monstret”. Vi ser fram emot en massa nya böcker på Bibblis.se.

AGENDA:

Välkomna till vår femte träff!

Vi läser ur Barbro Westlunds bok. Läs sidorna 15-70 och sidan 127. Vi följer nu Barbro Westlunds egna Studiehandledning.

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:
Vilka egenskaper menar du utmärker professionell lärarkompetens?

Hur upplever du begreppet ”läslust” jämfört med begreppet ”aktivt läsengagemang”? Är det samma sak?

Vilken roll spelar gensvar (feedback) för elevens motivation och självkänsla?

Vilken betydelse har uppgiftsorientering för utveckling av läsförståelsen?

Diskutera inre och yttre motivation.

Berätta hur du organiserar din läsundervisning.

Diskutera hur vi kan använda minilektioner.

Diskutera de sju grundstrategierna som anses vara effektiva i klassrumsundervisningen (s. 54).

 

ASL-träff 4

Standard

Förutom dagordningen idag presenterade Micke sajten http://skolappar.nu samt skolans egna http://kunskapshubben.se, där instruktionsfilmer kring iPads kommer att ligga. I övrigt fortsätter klasserna med de arbeten de redan har påbörjat.

Åk 3 har nu startat sitt Stockholmsarbete och förutom skrivande, filmande, fotande mm kommer arbetet att presenteras på deras egna blogg som ska sättas upp. Där kommer eleverna att ha möjligheter att samarbeta över klasserna och utanför klassrummet.

Dagordning:

Vi läser ur Barbro Westlunds bok. Läs sidorna 15-70 och sidan 127. Vi följer nu Barbro Westlunds egna Studiehandledning.

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Vilka egenskaper menar du utmärker professionell lärarkompetens?

Hur upplever du begreppet ”läslust” jämfört med begreppet ”aktivt läsengagemang”? Är det samma sak?

Vilken roll spelar gensvar (feedback) för elevens motivation och självkänsla?

Vilken betydelse har uppgiftsorientering för utveckling av läsförståelsen?

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.

Skriva några rader som mailas till Micke och Jonas om vad ni skall göra under veckan.