11 saker att tänka på inför en skolsatsning på IT

Standard

Årstaskolan har under flera års tid arbetat med att på olika sätt integrera samtida teknik i skolans pedagogiska verksamhet. Resurserna och tillgången på teknik har oftast varit väldigt begränsad vilket inneburit att vi har försökt hitta kostnadseffektiva och enkla lösningar. Medarbetarnas insatser och organisationens sammansättning har varit de två viktigaste förutsättningarna för det utvecklingsarbete som ägt rum på skolan. Under våren 2012 tilldelades Årstaskolan 360 iPads i Stockholms stads satsning på surfplattor i skolan.  Ur preliminära erfarenheter från det projektet samt tidigare års arbete med att använda IT i undervisningen hämtas följande elva tips på vad man bör tänka på inför en satsning på IT i skolan. Tipsen riktar sig i första hand till skolledare och skolutvecklare, och tangerar därför bara pedagogiken, men alla med intresse för skolans organisation och styrning kan förhoppningsvis finna tankarna värdefulla i något avseende.

/ Martin Claesson

 

Verksamhetens mottaglighet
Är organisationen mottaglig och förberedd för en större satsning på IT? Ser man fram emot att få arbeta med nya digitala verktyg, finns det funktionella strukturer och roller? Har de som ska leda förändringen (för det innebär oundvikligen en förändring, annars hade satsningen varit överflödig) trovärdighet i organisationen? Har skolan rätt personal och bra lärare som kan förvalta och utveckla med hjälp av de nya resurserna? En organisation som är dåligt förberedd, eller inte har nyfiken och positiv personal, kommer sannolikt inte att lyckas med en satsning på IT.

 

Tydligt syfte
Vad ska göras och vad ska uppnås? Syfte och i synnerhet mål kan vara svåra att definiera men det är viktigt att veta vad man vill göra och åstadkomma, annars kan man inte bedöma resultatet. Skolledningen ansvarar för att ta ut riktningen och förmedla en vision för verksamheten. Ibland finns de tidiga vinsterna kanske inte i snabbt högre resultat men i förändrade arbetssätt, ökade pedagogiska diskussioner och nya förhållningssätt som i förlängningen kan leda till högre måluppfyllelse.

 

Fungerande ledning
Finns det ett starkt stöd och intresse hos skolledningen eller är det något som man känner sig tvungen att genomföra? Har ledningen förtroende för sin personal och kan göra rätt avvägningar för hur styrningen av skolan bör formas och utföras? Skolledningen ska leda organisationen och måste kunna skapa utrymme för utveckling, avsätta resurser och signalera seriositet och fokus. Vet skolledningen vad man vill och hur man ska uppnå det? Finns det en plan för hur utrullning, införande, kontinuerlig uppföljning och utveckling ska ske? En engagerad ledning säkerställer att satsningen uppnår sin fulla potential.

 

Rätt utrustning och system
Är utrustningen flexibel, lättanvänd och anpassad för skolans miljö? Skolan ska stimulera lärande, kreativitet och kunskapsutveckling. Processer som är dynamiska och organiska. Det finns behov av stabilitet, portabilitet, tillgänglighet och användbara gränssnitt som inte begränsar elevers och pedagogers arbete. Systemen behöver vara öppna, lättillgängliga och lämna över ansvaret för vad som ska uppnås och utföras till användarna. Teknik som kräver utbildning eller mycket support och extra handpåläggning för att kunna hanteras är fel val. Elevernas fokus måste få ligga på den pedagogiska uppgiften, inte det praktiska hanterandet.

 

Lokal teknisk och kommunikativ kompetens
Finns det personal som kan vara med och utveckla verksamheten och lösa problem ur ett tekniskt och kommunikativt perspektiv? Har skolan kunskap och insikt om hur man använder Internet, webbteknik, olika typer av hårdvara, sociala medier etc. En dedikerad funktion som kan lösa upp knutar, röja hinder och visa på möjligheter är ovärderlig för att fullt ut kunna utnyttja den digitala teknikens möjligheter att öka måluppfyllelsen. Kommunikation har en central funktion i alla organisationer och Internet ger möjlighet till nya sociala organisationsformer där kunskapsutforskande och lärande kan äga rum.

 

Tro på att IT kommer att utveckla skolan
Finns inte övertygelsen om att IT kommer att innebära en positiv förändring spelar det ingen roll hur mycket pengar som satsas. Man kommer inte till målet bara genom att investera i utrustning. Det måste finnas en underliggande tro på att IT kommer att leda till högre måluppfyllelse och en realistisk syn på att det sker med hjälp av en kombination av experimentell och planerad progression. Alla lyckas troligtvis inte med allt på en gång, alla kanske inte kan få eller ska ha samma utrustning och möjligheter samtidigt. Att ta små överkomliga steg kan vara viktigare än att direkt försöka sig på det för stunden halvt omöjliga. Var beredd på att kämpa och arbeta hårt för att upprätthålla övertygelsen. Stanna inte när utrustningen är utrullad, det är då arbetet börjar.

 

Våga och gör
Vi befinner oss i ett skede där IT börjar göra sitt intåg i skolan, ingen har därför alla svar och vi måste hjälpas åt att hitta lösningarna på vägen. Släpp fram personal som vill och har idéer, de som ser möjligheterna, är nyfikna och vågar prova nya vägar. Lär både av de goda exemplen och av misslyckanden. Gör inte bara det som enligt regelboken är rätt, gör det som blir bra och ger resultat. Ju fler varianter på arbetssätt och användningar desto rikare erfarenhetsunderlag för fortsatt utveckling. Stora förändringar börjar ofta i det lilla, att successivt utveckla kunskap och idéer ger en större och djupare förståelse än att gå direkt till den färdiga lösningen.

 

Fördela resurser utifrån nytta
Resurser är i princip alltid begränsade och alla kan sannolikt inte alltid få allt de önskar. Ingen vinner på att utrustning ligger oanvänd i ett skåp större delen av tiden. En satsning på datorer eller surfplattor är en dyr investering som även har en alternativkostnad, ofta i form av personal. Fördela därför inte utifrån jämlikhetsprincipen om tillgången är begränsad, det kommer att innebära resursslöseri. Våga istället satsa på de pedagoger som kan lyfta verksamheten. En lärare måste ha en tydlig och välgrundad idé för hur utrustningen ska kunna användas för att öka elevernas lärande. Utveckla de pedagoger som ännu inte är där, det handlar främst om pedagogisk och professionell mognad, mindre om IT-kompetens.

 

Riv murarna
Samarbeta, alla vinner på ett större utbyte mellan pedagoger, elever och skolledning. Ett prestigelöst samarbete är en grundförutsättning för att en bredare satsning på IT i skolan ska lyckas fullt ut. Ta även intryck från andra branscher och miljöer med olika arbetssätt, metoder och organisationsformer. Värdera forskning och andra jämförbara satsningars erfarenheter. Analysera verksamheten med nya begrepp och alternativa definitioner av roller för att hitta bättre former för samarbete. En skola med integrerad IT är inte samma skola som den med stängda klassrumsdörrar. Ett öppet, nyfiket och respektfullt klimat ger utrymme för att förbättra verksamheten från detalj till helhet. Att utvecklas tillsammans är roligt.

 

Förändra
Satsa på förändring, låt inte datorn eller surfplattan enbart bli ett elektroniskt skrivverktyg. Internet skapar nya möjligheter att kommunicera och utbyta som kan utveckla pedagogiska arbetssätt. Digital teknik gör det möjligt att skapa, lagra och distribuera presentationer, information, arbeten, uppgifter och annat lektionsmaterial billigt och effektivt. Det är något som bryter med den gamla kunskapstraditionen starkt bunden till fysiska objekt, personer och miljöer. Nya alternativ för att definiera och interagera med problem kommer att få konsekvenser för hur vi lär, lär ut och stimulerar lärande.

 

Underskatta inte eleverna
Eleverna är vår framtid och de kan redan mer än vi tror, kan lära sig mer än vad vi tror och kan skapa mer än vi tror. I alla sammanhang. Vi måste ha respekt för dem som individer och deras potential. Därför ska vi alltid ha höga förväntningar på vad de kan prestera. Skolans föreställning om IT, Internet och kommunikation är många gånger ytlig och oinsatt. Eleverna är i allmänhet mer vana och villiga användare av datorer, smartphones och nätet än lärare. Utnyttja deras förmågor och nyfikenhet för att utveckla verksamheten. Ni kommer att blir förvånade över vad de kan prestera. Om ni behöver inspiration kring barns användande av IT sök efter Sugata Mitra på TED Talks.