Vi gjorde en gång ett dokument

Standard

I februari 2011 ställde vi oss frågan hur en elevdator borde se ut utifrån våra tidigare erfarenheter av IT i skolmiljö. Vi hade under en tid använt IT framgångsrikt och ökat den allmänna kunskapen kring IT-verktyg i undervisningen men frågan om en effektiv elevanpassad dator var fortfarande olöst. Vid det tillfället hade Årstaskolan enbart en enda iPad men troligtvis var den med och påverkade bilden av hur en dator bör fungera i skolan. Det är hur som helst roligt att ett år senare, i och med iPad-projektet, kunna bekräfta och tillgodose de flesta behov som vi listade vi den tidpunkten.

Vad vi önskar av elevdatorer (pdf)

 

ASL – Att skriva sig till läsning

Standard

I vårt iPadprojekt på Årstaskolan ingår att årskurs 1 nästa år skall arbeta med metoden ASL (Att Skriva sig till Läsning).
ASL är en metod som utarbetats av den norska forskaren Arne Trageton. Under projektets gång kommer vi mer att beskriva hur vi på Årstaskolan kommer att arbeta med denna metod.

I korthet innebär metoden att skrivandet och läsandet går hand i hand i undervisningen från första början. Detta är i sig inget nytt. Att arbeta på detta sätt i läs- och skrivundervisningen finns redan. Det som gör skillnad nu och för oss, är att vi har hjälp av digital teknik när vi skall arbeta med barns skrivning och läsning, vilket Trageton tagit vara på i sin forskning. I den forskning som gjorts i Norge angående ASL har man upptäckt att kvalitén på texterna blivit mycket bättre – rent innehållsmässigt – och att eleverna också skrivit längre texter än eleverna i kontrollgruppen skrev som använde papper och penna.
Andra fördelar man märkt är att när barnen arbetar med ASL så vet de själva alltid vad deras text handlar om. När barnen skriver sina texter så vill de ”stava rätt” och att mottagaren skall förstå deras texter.

I arbetet med ASL och att alltså kombinera skrivning, läsning samt digitala verktyg i undervisningen är det pedagogen som är viktigast för att utveckla elevernas kunnande.
En annan fördel är att barn som har svårt med att forma bokstäver för hand när de börjar skriva, lätt kan forma bokstäverna med hjälp av tangentbordet och deras uttryck i skrift kan utvecklas. I förlängningen skall dock alla barn lära sig att också skriva för hand.
Eleverna skall bli producenter av texter och inte endast konsumenter. Detta handlar i första hand om att skapa texter för att lära sig läsa – skriva sig till läsning.

Detta projekt, som ger oss möjlighet att få ännu ett hjälpmedel in i klassrummet (iPad), hoppas vi skall kunna utveckla våra elevers läsning och skrivning.

Beviljade lokala iPad-projekt på Årstaskolan

Standard

Utvecklingsprojekt beviljade på styrgruppsmöten 14/3 och 21/3. Samtliga projekt löper under återstoden av vårterminen. Ytterligare projekt väntar på behandling.  

 

Projekt: Utveckla det publika och kommunikativa skolarbetet
År: 3
Ansvarig: Martin Fernström

Beskrivning
Att ge eleverna, i grupp och individuellt, möjlighet att utveckla sitt publika och kommunikativa skolarbete. Låta eleverna utveckla sin läsning genom att skriva sig till läsning. Att genom digital dokumentation göra allt sitt skolarbete synligare och transparantare med hjälp av olika media som bild, ljud, musik och film. Att utforska delbarhet i undervisningen.

 

Projekt: Att skriva sig till läsning – Monstret
År: 3
Ansvarig: Josef Sahlin

Beskrivning
Arbetet ska syfta till att skriva sig till läsning. Huvudarbetet handlar om ett nytt romanprojekt Monstret som vi har börjat på. Hur kan detta projekt förbättras med plattor? Romanerna görs om till iBooks och publiceras på nätet tillsammans med bilder. Sagorna kommer även att läsas in via iPadens ljudinspelare.

 

Projekt: Utveckla skrivandet
År: 2
Ansvarig: Monica Bredberg

Beskrivning
Under höstterminen har klassen tränat på att skriva berättelser (se Lpp:n). På vårterminen har eleverna vidareutvecklat sin skrivning. På iPads kommer eleverna att fortsätta arbetet med att utveckla skrivandet med hjälp av Josef Sahlins Dörren. Med hjälp av iPads kan skrivandet stimuleras. Eleverna kan gå tillbaka i sin text för att ändra och lägga till allteftersom författandet fortgår.  

 

Projekt: Ta in världen i klassrummet + elevdokumentation
År: 4
Ansvarig: Lotta Bohlin

Beskrivning
I det första skedet förstärker iPaden vår undervisning genom multiplikationsspel, NE.se för Sverigeprojektet, Glosmaskinen, aktuell litteratur, tidningar, filmer m.m. Med hjälp av iPads ökar elevernas möjlighet att synliggöra, samtala om, samarbeta runt, skapa innehåll, dokumentera och utvärdera målen i läroplanen. Eleverna dokumenterar själva sitt arbete utifrån veckans mål. Vad ska jag kunna? Vad ska jag arbeta med? Vad har jag gjort? Arbetet används sedan som underlag vid samtal om lärande.

 

Projekt: Ämnesövergripande miljötema – informationskällor och redovisningsformer
År: 5
Ansvarig: John Oskarsson

Beskrivning
Miljötemat är ett ämnesövergripande arbetsområde som innefattar ämnena svenska, naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen. Kollaborativt lärande är en central aspekt under temaarbetet, liksom samarbete och att bejaka elevernas nyfikenhet att söka svar på egna frågor och fördjupa sina kunskaper.

Eleverna ges möjlighet att tillsammans träna sina färdigheter i att söka information ur ett antal utvalda källor, vilket är en central del i flertalet av grundskolans ämnen. Forskningsmodellen CORI (Concept-Oriented Reading Instruction) bygger på elevernas egna intressen och olika begrepp inom framförallt de naturvetenskapliga ämnena, men har även god effekt inom de samhällsorienterande ämnena (Westlund 2009).

 

Projekt: Digitalt berättande och sagoskrivning
År: 1
Ansvarig: Camilla Löw 

Beskrivning
Eleverna arbetar två och två med sagoskrivande – början, handling, slut. När texten är klar skapar eleverna en bok på iPaden. Texten läses in, bildsätts och kompletteras med musik. Arbete med elevernas texter sker även gemensamt via Smartboard. Färdiga ”böcker” publiceras på klassens blogg och andra klasser bjuds in på sagostund. Inspirerat av digitalt berättande på Vallaskolan förskoleklass – http://vallaskolanfklass.wordpress.com.